Betul Çetin

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma metni FATMA BETÜL ÇETİN (“Veri Sorumlusu”) tarafından siz danışanlarımıza 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Veri sorumlusu tarafından elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ile hukuki sebepleri, kişisel verilerinizin aktarılması ve Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınız hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma metninde yer almayan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde tarafımıza ayrıca bilgilendirme yapılıp, kişisel verinizin işlenmesi hususunda açık rızanız talep edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Veri sorumlusu olarak işbu Aydınlatma Metninde yer alan işleme amaçları çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Veri sorumlusu tarafından aşağıda yer alan işleme amaçları kapsamında işlenmektedir.

 1. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 2. Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması,
 3. Randevu aldığını takdirde size randevunuza ilişkin bilgi sağlanması,
 4. Doktor tarafından muayene veya kontrol sonrası beslenme eğitiminin planlanması
 5. Sağlıklı beslenme eğitimi düzenlenmesi
 6. Beslenme danışmanlığı iç işleyişini planlanma ve yönetme süreçlerinin yerine getirilmesi,
 7. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapılması,
 8. Faturalandırma yapılması,
 9. Kimliğinizin doğrulanması,
 10. Yasal mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve gerekli durumlarda kolluk kuvvetleri ile adli makamların taleplerine yanıt ve bilgi verilmesi,
 11. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi,
 12. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi,
 13. Sağlık hizmetleri almanızı takiben danışan memnuniyetinin ölçülmesi ve danışan memnuniyetinin artırılması,
 14. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 15. Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 16. Danışan ve danışan yakınları ile iletişimin sağlanması,
 17. Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ VE SAKLANMA SÜRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde yer alan kişisel verileriniz yukarıda sayılan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi kapsamında; otomatik/otomatik olmayan yollarla; kamera görüntüleri, telefon kayıtları, başvuru formları, beslenme eğitimi süreci boyunca randevu esnasında tarafımıza şahsen ilettiğiniz bilgiler ile doktor tarafından tedavi için yapılan testler, tahliller, sonuçları ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; açık rızanızın alınması halinde işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanın bulunmadığı hallerde; mevzuatta açıkça saklanmasının öngörülmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun  meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması veya ilgili yasal mevzuat uyarınca hukuki yükümlülüklerin yerine getirmesi için gerekli olması, kamu sağlığının korunması, beslenme eğitiminin ve finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz tedaviniz devam ettiği sürece ve ilgili yasal mevzuatta yer alan saklama süreleri ve zamanaşımı sürelerinin sona erme halleri nazara alınarak tedavinizin sona ermesi tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kanun ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınarak, işbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz; özel sigorta şirketleri, SGK, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, Muayenehane tarafından gerçekleştirilen tıbbi, finansal, sosyal medya ve tanıtım vb. faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, yardık/destek/danışmanlık hizmetleri aldığımız yurt içi veya yurtdışı kuruluşlar/danışmanlar/ iş ortakları /işbirlikçiler /tedarikçilere Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KANUN UYARINCA HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı; “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU” nu doldurarak,

ONAY:

Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Fatma Betül ÇETİN veya bu hususta yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından İşbu Aydınlatma Metninde bahsi geçen huşularda detaylı olarak bilgilendirildim. İşbu Aydınlatma Metninde yer alan hususları anladım ve bunlara muvafakat ediyorum.

Ücretsiz ön değerlendirme sonrası danışmanlık almak ister misiniz?

Size nasıl yardımcı olabilirim?